Фальшывыя навіны - jak nie da? сі? oszuka ??

Фальшывыя навіны - jak nie da? сі? oszuka ??

аб'явы

Інтэрнэт без w? Tpienia jest jednym z najwa? Niejszych wynalazków ostatnich dekad. Dost? P do niemal nieograniczonej przestrzeni informacyjnej dla ka? Dego cz? Owieka to co ?, do czego ludzko ?? zd ?? y? a si? przyzwyczai ?. W sieci mo? Na znale ?? wszystko. Je? Li kto? wie, jak szuka? i jak wybiera? te informacje, które s? prawdziwe, to z pewno? ci? jest do? wiadczonym u? ytkownikiem, który w Internecie widzia? дзю? niejedno. Niestety, jak na razie wi? Kszo ?? osób korzystaj? cych z sieci nie wie jak odró? ni? rzetelne informacje od tych nieprawdziwych. Je? Li chodzi o Інтэрнэт-казіно, to sprawa jest do ?? проста. Wszystkie informacje publikowane na licencjonowanych portalach musz? па? prawdziwe.

W ostatnich latach coraz cz ?? ciej s? Yszy si? o tak zwanych падроблены newsach, które dotycz? niezwykle istotnych spraw i maj? na celu puszccznienie w? wiat nieprawdziwej plotki, która nabije wej? cia na stron ?, ogl? dalno ?? рэклама і г.д. Jak wystrzec si? przed takim procederem? Wystarczy zawsze post? Powa? wed? ug kilku zasad, a fake newsy przestan? па? праблемы, развязаны? c,? e Інтэрнэт stanie si? велізарны? skarbnic? rzetelnej wiedzy, na której praktycznie zawsze mo? na si? Опіера ?.

Jaki cel maj? падробленыя навіны i po co w ogóle powstaj ??

Nieprawdziwe informacje powstaj? z ró? nych pobudek. Niekiedy znudzony internauta wymy? La sobie teori? i dla? artu udost? pnia j? w sieci, мільённы osób да „kupuj?”. Coraz cz ?? ciej stosuje si? jednak dezinformacj? w celach politycznych, czy do manipulowania rynkami na ca? ym? wiecie. Warto zwróci? uwag ?,? e termin fake news jest stosunkowo m? ody, ale dezinformacje stosowano praktycznie od zawsze, aw czasach wojen i okupacji stosowano inn? nazw? - прапаганда.

аб'явы

Ostatni rok obfitowa? w nieprawdziwe informacje zwi? zane z koronawirusem. Rok temu w sieci mo? Na by? O przeczyta? o ko? cz? cych si? zapasach jedzenia, co spowodowa? o panik ?, мільённы Polaków pobieg? o do sklepów wykupywa? m? k ?, ry ?, makaron, cukier i papier toaletowy. Wskutek tego rzeczywi? Cie w sklepach mo? Na by? O natkn ?? сі? na puste pó? ki, ale tylko przez kilka dni, a? dojecha? y nowe dostawy. Je? Li ogó? spo? ecze? stwa czuje si? niepewnie w zwi? zku z danym wydarzeniem, to ch? onie wszelkie падробленыя newsy, nie zadaj? c? adnych pyta ?.

Warto przypomnie? sobie tak? e pocz? tek pandemii, kiedy w Chinach - pot ?? nym pa? stwie, w którym? yje 1.400.000.000 osób wybuch? a nieznana zaraza. А? 2000 przypadków zaka? E? dziennie, wiadomo? ci o trupach le ?? cych na ulicach oraz w? adzach, które w brutalny sposób likwiduje ogniska koronawirusa. Wtedy wiele osób w to wierzy? Oi kiedy koronawirus pojawi? сі? w Polsce, w ró? nych kr? gach wybuch? a panika. Dzisiaj, kiedy w Polsce dochodzi? O ju? do oko? o 30.000 zaka? e? dziennie iz tej perspektywy spojrzy si? na te informacje, to na twarzy pojawi si? jedynie u? miech politowania.

W jaki? sposób zweryfikowa? informacje z mediów?

Warto zaznaczy ?,? E фальшывыя навіны, каб nie tylko праблема dotycz? Cy Інтэрнэт. Na nieprawdziwe informacje mo? Na si? наткн ?? codziennie w dowolnych mediach. Jednak w Internecie naj? Atwiej jest je zdemaskowa ?.

  1. Podwójna weryfikacja - ка? Д? інфармацыя? powinno si? zweryfikowa? w przynajmniej dwóch? ród? ach. Je? Li dwa niezale? Ne od siebie portale podaj? падобны? informacj ?, to znaczy,? e mo? e by? яна праўдзіва. W tym przypadku warto zwróci? tak? e uwag ?, czy informacje podawane w dwóch wybranych? ród? ach nie s? do siebie za bardzo podobne. Je? Li tak jest, to mo? E oznacza ?,? E redaktor po prostu da? сі? набра? я wykorzysta? падробленая навіна,? eby zaprezentowa? цяпер? na swoim portalu.
  2. Czujno ?? - dzisiejsze падробленыя навіны s? bardzo cz? sto przedstawiane w bardzo profesjonalny sposób, co sprawia,? e pod? wiadomie wierzy si? мы wszystkie zawarte w nim інфармацыя. W tym miejscu nale? Y by? po prostu czujnym i zastanowi? si ?, co author newsa chce osi? gn ?? i czy wiadomo ?? nie zawiera fragmentu, który wyró? nia si? z ogó? u - нп. promowanie jakiej? фірма, мы? угі люб прадукту.
  3. Argumentacja - ka? Dy cz? Owiek zawsze powinien umie? задава? пітанія. Nawet je? Li kto? mu opowiada rzecz oczywist ?. Czy przeczytana wiadomo ?? przedstawi? джэкі? канкрэтная інфармацыя? Czy podano konkretne liczby, daty i statystyki? Oraz co najwa? Niejsze - dlaczego dosz? O do takiej sytuacji?

Ciekawym przyk? Adem wiadomo? Ci, która by? mo? e jest fake newsem i prawdopodobnie nigdy nie uda si? tego udowodni ?, jest sprawa g? o? nej ostatnio katastrofy smole? skiej. Pewne ugrupowania twierdz ?,? E by? to zamach, aw samolocie wybuch? a bomba i oskar? aj? o ў Росьян. Wi? Kszo ?? osób s? dzi jednak,? e katastrofa by? a wynikiem serii zaniecha? po stronie polskiej i podj? ciu decyzji ol? dowaniu w niezwykle trudnych warunkach. Зрабіць найлепшы найлепшы нікт -ю? nie dojdzie, ale warto zwróci? uwag? на адзіны факт. Ka? Da czynno ?? ма джакі? cel, który najcz ?? ciej wychodzi po jakim? czasie. Min ?? o 11 lat od tego zdarzenia, a Rosja nic na tym nie ugra? A. Gdyby ewentualny zamach zosta? odkryty, mog? oby doj ?? зрабіць wojny na skal? ? Wiatow ?. Czy W? Adimir Putin ryzykowa? By tak bardzo tylko dlatego,? Eby zabi? polskich przedstawicieli, nie czerpi? cz tego? adnych korzy? ci? Ka? Dy powinien sobie sam odpowiedzie? на да pytanie.

Галасоў яшчэ няма.
Калі ласка пачакай...
аб'явы
аб'явы